TORREZ, P.P.Q. & QUIROGA, M.M. & SAID, R. & ABATI, P.A.M. & FRANCA, F.O.S. (2015)
Tetanus after envenomations caused by freshwater stingrays. Toxicon, 97: 32–35
DOI: 10.1016/j.toxicon.2014.12.001