Sokolov, M.N. (1978)
Zuby akul kak rukovodyashchiyeiskopayemyye pri zonal'nom raschlenenii melovykhotlozheniy Turanskoy plity. [Shark teeth as index fossilsfor the zonal subdivision of the Cretaceous deposits ofthe Turan Plate.] [in Russian]. Izdatel'stvo “Nedra“: 1–61