Madhavi, R. & Rao, K.H. (1970)
Orchispirium heterovitellatum gen. et sp. nov. (Trematoda: Sanguinicolidae) from the ray fish, Dasyatis imbricatus Day, from Bay of Bengal. Journal of Parasitology, 56(1), 41–43