MADHAVI, R. & RAO, K.H. (1970)
Orchispirium heterovitellatum gen. et sp. nov. (Trematoda: Sanguinicolidae) from the ray fish, Dasyatis imbricatus Day, from Bay of Bengal. Journal of Parasitology, 56 (1): 41–43