WANG, N.-Z. & ZHANG, S. & WANG, J. & ZHU, M. (1998)
Early Silurian Chondrichthyan microfossils from Bachu County, Xinjiang, China. Vertebrata Palasiatica, 36 (4): 257–267