Ebert, D.A. & White, W.T. & Ho, H.-C. (2013)
Redescription of Hexanchus nakamurai Teng, 1962, (Chondrichthyes: Hexanchiformes: Hexanchidae), with designation of a neotype. Zootaxa, 3752, 20–34
DOI: 10.11646/zootaxa.3752.1.4