Ji, Q. & Ji, X. & Feng, H. (2009)
Middle Permian Fish Microremains from the Sidazhai Area, Ziyun County, Guizhou Province. Geological Review, 5, 609–613