JI, Q. & JI, X. & FENG, H. (2009)
Middle Permian Fish Microremains from the Sidazhai Area, Ziyun County, Guizhou Province. Geological Review, 5: 609–613