Jameson, A.P. (1931)
Notes on California Myxosporidia. Journal of Parasitology, 18(2): 59–68
DOI: 10.2307/3271964