Whitley, G.P. (1945)
Leichhardt's sawfish. Australian Zoologist, 11, 43–45