WILLISTON, S.W. (1900)
Some fish teeth from the Kansas Cretaceous. Kansas University Quarterly, 9 (1): 27–42, pl. 6–14.