Nishida, K. & Nakaya, K. (1988)
Dasyatis izuensis, a new stingray from the Izu Peninsula, Japan. Japanese Journal of Ichthyology, 35(3), 227–235
DOI: 10.1007/BF02938422