NISHIDA, K. & NAKAYA, K. (1988)
Dasyatis izuensis, a new stingray from the Izu Peninsula, Japan. Japanese Journal of Ichthyology, 35 (3): 227–235
DOI: 10.1007/BF02938422