Gai, Z. & Bai, Z. & Lin, X. & Meng, X. & Zhang, J. (2021)
First Record of Petalodus Owen, 1840 (Chondrichthyes, Petalodontidae) in the Lower Permian (Cisuralian) of China Acta Geologica Sinica, 95(4), 1057–1064
DOI: 10.1111/1755-6724.14784