Beitz, B.E. (1977)
Secretion of Rectal Gland Fluid in the Atlantic Stingray, Dasyatis sabina. Copeia, 1977(3), 585–587
DOI: 10.2307/1443288