Zhang, W.J. & Qin, L.Y. & Cai, X.Y. & Juma, S.N. & Xu, R. & Wei, L. & Wu, Y.X. & Cui, X. & Chen, G.Q. & Liu, L.L. & Lv, Z.B. & Jiang, X.F. (2020)
Sequence structure character of IgNAR Sec in whitespotted bamboo shark (Chiloscyllium plagiosum). Fish & Shellfish Immunology, 102, 140–144
DOI: 10.1016/j.fsi.2020.04.037