Kreps, E.M. & Avrova, N.F. & Chebotarëva, M.A. & Chirkovskaya, E.V. & Levitina, M.V. & Pomazanskaya, L.F. & Pravdina, N.I. (1975)
Some aspects of comparative biochemistry of brain lipids in teleost and elasmobranch fish. Comparative Biochemistry and Physiology – Part B, Comparative Biochemistry, 52(2), 293–299
DOI: 10.1016/0305-0491(75)90067-X