Dolgov, A.V. & Smirnov, O.V. & Drevetnyak, K.V. & Chetyrkina, O.Y. (2009)
New data on composition and structure of the Kara Sea ichthyofauna. ICES CM Documents 2009, E32, 1-9