Torrez, P.P.Q. & Quiroga, M.M. & Said, R. & Abati, P.A.M. & Franca, F.O.S. (2015)
Tetanus after envenomations caused by freshwater stingrays. Toxicon, 97, 32–35
DOI: 10.1016/j.toxicon.2014.12.001