Aschliman, N.C. & Nishida, M. & Miya, M. & Inoue, J.G. & Rosana, K.M. & Naylor, G.J.P. (2012)
Body plan convergence in the evolution of skates and rays (Chondrichthyes: Batoidea). Molecular Phylogenetics and Evolution, 63(1), 28–42
DOI: 10.1016/j.ympev.2011.12.012
Inoue, J.G. & Miya, M. & Lam, K. & Tay, B.-H. & Danks, J.A. & Bell, J. & Walker, T.I. & Venkatesh, B. (2010)
Evolutionary origin and phylogeny of the modern holocephalans (Chondrichthyes: Chimaeriformes): a mitogenomic perspective. Molecular Biology and Evolution, 27(11), 2576–2586
DOI: 10.1093/molbev/msq147