Zielonka, S. & Weber, N. & Becker, S. & Doerner, A. & Christmann, A. & Christmann, C. & Uth, C. & Fritz, J. & Schäfer, E. & Steinmann, B. & Empting, M. & Ockelmann, P. & Lierz, M. & Kolmar, H. (2014)
Shark Attack: High affinity binding proteins derived from shark vNAR domains by stepwise in vitro affinity maturation. Journal of Biotechnology, 191, 236–245
DOI: 10.1016/j.jbiotec.2014.04.023