Yasuda, T. & Iida, R. & Ueki, M. & Kominato, Y. & Nakajima, T. & Takeshita, H. & Kobayashi, T. & Kishi, K. (2004)
Molecular evolution of shark and other vertebrate DNases I. European Journal of Biochemistry / FEBS, 271(22), 4428–4435
DOI: 10.1111/j.1432-1033.2004.04381.x