Obruchev, D.B. (1965)
Vertebrata, in The Development and Change of Marine Organisms at the Palaeozoic-Mesozoic Boundary. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta, 108, 266–267