Obruchev, D.V. (1967)
Fundamentals of paleontology. A manual for paleontologists and geologists of the USSR. Vol. 11. Agnatha, Pisces. [Chief editor: J. A. Orlov.] Translated from the Russian. x + 825 pp.(Israel Program for Scientific Translations), Jerusalem.
Obruchev, D.V. (1967)
Fossil chimaera egg capsules. International Geology Review, 9(4), 567–573
DOI: 10.1080/00206816709474486
Obruchev, D.V. (1965)
Otrad Bradyodonti. In Razvitie i smena morskikh organizmov na rubezhe Paleozoya i Mezozoya. Trudy Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, 108, p. 266–267. [In Russian.]
Obruchev, D.V. (1964)
Subclass Holocephali In Obruchev, D.V.(Ed.), Fundamental of Paleontology, Vol. 11. Nauka SSSR, Moscow–Leningrad: 238–266
Obruchev, D.V. (1953)
(Izuchenie edestid y raboty A. P. Karpinskogo.) Trudy Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, 45, p. 1–85. [In Russian.]
Obruchev, D.V. (1952)
The origin and significance of the spiral in Helicoprion. Contrib. U.S.S.R. Acad. Sci., vol. 87(2). Paleont. [In Russian.]