Popova, L. & Ogienko, O. & Sokolskiy, T. (2015)
Fossil Elasmobranchs and Stratigraphy of Cretaceous Deposits, Kaniv. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv–Geology(1): 10–14