Sobolev, N.N. & Evdokimova, I.O. & Sokiran, E.V. & Koren, T.N. & Ivanov, A.O. & Borisenkov, K.V. & Broushkin, A.V. & Kurilenko, A.V. & Oshurkova, M.V. & Zbukova, D.V. (2006)
Devonian System. In.: Koren', T.N.(ed.), Biozonal Stratigraphy of Phanerozoic in Russia [Zonal'naya Stratigrafiya Fanerozoya Rossii], St. Petersburg, VSEGEI Publ.: 64–76(in Russian).