Guang, G. & Zhizhong, X. & Yuting, M. & Xiao, C. & Yongshuang, X. & Jun, L. (2022)
How the Skate Embryo Develops: A Fine Developmental Timeline of Kong Skate Okamejei kenojei (Müller & Henle, 1841). Frontiers in Marine Science, 9, Article 831926
DOI: 10.3389/fmars.2022.831926