Wang, N.-Z. & Yang, S.-R. & Jin, F. & Wang, W. (2001)
Early Triassic Hybodontoidea from Tiandong of Guangxi, China. [in Chinese, English summary] Vertebrata Palasiatica, 39(4), 237–250