Ren, W. & Pang, S. & You, F. & Zhou, L. & Zhang, S. (2011)
The first BAFF gene cloned from the cartilaginous fish. Fish & Shellfish Immunology, 31(6), 1088–1096
DOI: 10.1016/j.fsi.2011.09.013