URMANOV, M.I. (1975)
Comparative morphology of the liver in some chondrichthyes. Biologiya Morya (Vladivostok) (6): 37–49