JAMESON, A.P. (1931)
Notes on California Myxosporidia. Journal of Parasitology, 18 (2): 59–68
DOI: 10.2307/3271964
EIRAS, J.C. (2006)
Synopsis of the species of Ceratomyxa Thelohan, 1892 (Myxozoa : Myxosporea : Ceratomyxidae). Systematic Parasitology, 65 (1): 49–71
DOI: 10.1007/s11230-006-9039-5