Lebedev, O.A. (2001)
(Vertebrates.) In Makhlina, M. Kh., Alekseev, A. S., Goreva, N. V., Gorjunova, R. V., Isakova, T. N., Kos­sovaya, O. L., Lazarev, S. S., Lebedev, O. A. and Shkolin, A. A. (Eds.), Srednij karbon Moskovskoy sineklizy(yuzhnaya chast'). Tom 2. Paleontologicheskaya kharakteristika, p. 196–201.(Nauchnyj mir), Moscow. [In Russian.]
Ginter, M. & Hampe, O. & Duffin, C.J. (2010)
Handbook of Paleoichthyology, Vol. 3D: Chondrichthyes Paleozoic Elasmobranchii: Teeth Verlag Dr. Friedrich Pfeil, pp. 168, 154 fig., 4 Tab.