MINIKH, M.G. & MINIKH, A.V. (2006)
Triassic Zonal Scheme of European Russia on Ichthyofauna. (in Russian). Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser. Nauki o Zemle, 2006(6): 63–71