ZHELEZKO, V.I. (1988)
Zones on the Selachii of the Urals and West Kazakhstan Palaeogene. Ezhegodnik–1987. Informatsionnye materialy IGG AN SSSR. Sverdlovsk