MAÑÉ, R. & MAGRANS, J. & FERRER, E. (1996)
Ictiologia fòssil del Pliocè del Baix Llobregat. II. Selacis pleurotremats. Batalleria, 6: 19–33