Nessov, L.A. & Kaznyshkin, M.N. (1988)
Late Jurassic cartilaginous fishes of northern Fergana. Ezheg. Vses. Paleontologicheskogo Obshchestva, 31, 160–176