GLIKMAN, L.S. (1956)
(Phylogeny of the genus Anacorax). «in russian». Doklady Akademii nauk SSSR, 109 (5): 1049–1052
GLIKMAN, L.S. (1962)
Evolution of Elasmobranchii in transgressive and regressive epoches. Trudy V e VI sessij Vsesojuznogo paleontologicheskogo obschestva. Leningrad: 226–233