NESSOV, L.A. & KAZNYSHKIN, M.N. (1988)
Late Jurassic cartilaginous fishes of northern Fergana. Ezheg. Vses. Paleontologicheskogo Obshchestva, 31: 160–176, 2 fig., pl. 1–2.